075-6227 300
Zonnelaan 2, 1561 ES Krommenie

Mensendieck krommenie

zorg voor bewegen

  1. /
  2. Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut Mensendieck of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Mensendieck.

Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of een afspraak afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Mensendieck het recht een no show bedrag bij de patiënt/cliënt in rekening te brengen. Dit no showbedrag bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De zorgverzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur te zijn geschied.

Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut Mensendieck bij wie de patiënt/cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Ingeval de patiënt/cliënt in verzuim is met de volledige betaling van de door de oefentherapeut Mensendieck gefactureerde bedragen is de patiënt/cliënt aan de oefentherapeut Mensendieck de eventuele buitengerechtelijke kosten verschuldigd, zoals hieronder vermeld.

Voor zover de schuldenaar consument is en dus niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt de oefentherapeut Mensendieck aanspraak  op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog wordt voldaan na aanmaning binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door oefentherapeut Mensendieck. Voor zover de schuldenaar wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt de oefentherapeut Mensendieck (in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu en alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan … % van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € …. Voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaalde factuur.

Indien de patiënt/cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt/cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt/cliënt aan de oefentherapeut Mensendieck verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Mensendieck van beslissende aard.

searchmap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram